Workforce Fellow

Kit White

Illinois


Senior Policy Analyst, Chicago Cook Workforce Partnership